บุคลากร

รศ.ดร.ศิริพร

รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต

นางธิติมา

นาง ธิติมา บุญมี

นางวรินธร

นาง วรินธร สีทา

นางสาวจารุวรรณ

นางสาว จารุวรรณ เหยิบไธสงค์

ครูประจำชั้น

ครูดวงชีวัน

ครูดวงชีวัน พิกุล

ครูมณฑิรา

ครูมณฑิรา ขำชวด

ครูวราภรณ์

ครูวราภรณ์ สกุลรัมย์

ครูสุรีวรรณ

ครูสุรีวรรณ ใช้ปัญญากุล

ครูพรพิรุฬห์

ครูพรพิรุฬห์ อภิวิชาญาณ

ครูจรรยา

ครูจรรยา กงใชยา

ครูมาลิษา

ครูมาลิษา เต๊ะอั้น

ครูอรวรรณ

ครูอรวรรณ ธุวะเสน

ครูอภิสรา

ครูอภิสรา วงษ์สูงเนิน

ครูวัลลภา

ครูวัลลภา สาดแฟง

ครูชมพูนุช

ครูชมพูนุช ประจำทอง

ครูสุพัตรา

ครูสุพัตรา ทาซ้าย

ครูศิริวรรณ

ครูศิริวรรณ จีนกระจันทร์

ครูสุพรรณษา

ครูสุพรรณษา ฉายสุริยะ

ครูพรรณทิพย์

ครูพรรณทิพย์ วิเศษสิงห์

ครูนิสา

ครูนิสา บุญทวี

อบมธ-T-41 - ครูปาริชาติ+f

ครูปาริชาติ ชัยวงศ์

ครูพิเศษ

T-34

ครูพรวิภา เทพเทียน

T-40

ครูภูษณิศา พลายชุมพล

อบมธ-T-34 - ครูมนทกานต์+f

ครูมนทกานต์ ฉัตรแก้ว

ผู้ช่วยครู

ครูกำไร

ครูกำไร นราเลิศ

ครูสุพัตรา

ครูสุพัตรา อินธูป

ครูวรรณา

ครูวรรณา พงษ์เสือ

ครูจุฑามาศ

ครูจุฑามาศ นิตินันท์

ครูนพพร

ครูนพพร ราชแสง

ครูรัฐกานต์

ครูรัฐกานต์ รู้รักตน

ครูวันดี

ครูวันดี ขวัญบาง

ครูนิภาพร

ครูนิภาพร ลุนโน

ครูเกษร

ครูเกษร อ่อนสะอาด

ครูอารีย์

ครูอารีย์ พิกุล

T-37

ครูศิรวณี จุ้ยแตง

T-42

ครูอานัฐ โคสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

คุณปิยะมาศ

นางปิยะมาศ ดวงตาวงษ์

คุณชนาภา

นางสาวชนาภา แก้วพุฒ

คุณดนุชา

นางสาวดนุชา ปานผลานนท์

ไม่มีชื่อ

นางสาวธัญกร เพ็ชรหมื่นไวย

ส่วนงานสนับสนุน

T-38

นางสาวสุภาพ บรรเทิงใจ

T-37 (1)

นางสาวนัชชากร ไล่

T-43

นางนันทวัน โสนนอก

T-44

นายวัชร อุดร

ส่วนงานรักษาความปลอดภัย

T-49

นายอนุศิษฐ์ โชติช่วง

รูปภาพ (ขนาดรูปไม่เกิน 500 kb)

นาย