มาตรการป้องกันควบคุมโรค

1. ตรวจสุขภาพคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันตอนเช้า

2. หากพบเด็กป่วย ให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ โดยแยกตั้งแต่พบว่ามีไข้ ให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านและนำไปพบแพทย์

3. หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กป่วยเล่นคลุกคลีกับเด็กปกติ และเมื่อป่วยควรพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านดูแลให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรก ปนเปื้อนเชื้อโรค ได้แก่ ก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำ ก่อนและหลังทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ

4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่นภายในโรงเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกครั้งที่พบมีเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปากหากพบเด็กป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก  แจ้งเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขทันที เพิ่มความถี่การทำความสะอาดที่เด็กจับต้องเป็นประจำ เช่น ของเล่น พื้นห้อง ทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้ง

5. ถ้าพบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ในห้องเรียนเดียวกันมากกว่า 2 คน ภายใน 1 สัปดาห์ อาจ พิจารณา ปิดห้องเรียน แต่ถ้าพบเด็กเป็นมือ เท้า ปาก มากกว่า 1 ห้องอาจปิดโรงเรียนชั่วคราวเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ ที่เด็กป่วยสัมผัส และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อควบคุมโรค

มาตรการป้องกันโรคโควิด – 19

มาตรการ Sand box Safety Zone in School

  1. โรงเรียนต้องประเมินตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนผ่าน This Stop Covid Plus (44 ข้อ) และถือปฏิบัติอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

  2. การตรวจ ATK นักเรียน ครู บุคลากร ก่อนเข้าโรงเรียนทุกสัปดาห์

  3. การปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น (DMHT-RC)  เว้นระยะห่าง (Distancing) สวมหน้ากากอนามัย (Mask wearing) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือฟอกสบู่  (Hand washing) คัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา (Testing) ลดการแออัด ลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มคนจำนวนมาก (Reducing) แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม (Cleaning) 

  4. การปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

  5. การจัดการเรียนการสอน On site แบบกลุ่มย่อย (Small Bubble)

  6. การจัดระบบการดูแลสุขภาพในโรงเรียน

  7. มีการกำกับติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจราชการบูรณาการร่วมฝ่ายการศึกษา และสาธารณสุข

ข้อปฏิบัติในการรับส่งนักเรียน