การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)

บูรณาการด้วยสตีมศึกษา (STEAM Education) เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการคิด พัฒนาทักษะชีวิตสมวัย

การดำเนินงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) บูรณาการด้วยสเต็มศึกษา กำหนดจัดภาคเรียนละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการปิดภาคเรียนโดยแบ่งขั้นตอนการสอนออกเป็น 3 ระยะใหญ่ ๆ คือ

 

ระยะที่ 1 เริ่มกับโครงการ

ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ

ระยะที่ 3 รวบรวมรูป

 

เด็กทุกคนจะได้เรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการสอนแบบโครงการจากเรื่องที่เด็กสนใจ เพราะเราเชื่อว่า การเรียนรู้ของเด็กมาจากการได้ลงมือกระทำ ด้วยตัวเด็กเอง ครูเป็นผู้คอยสนับสนุน ชี้แนะ ให้เด็กเรียนรู้ตามความมุ่งหมายในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็ก โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ตั้งคำถามในสิ่งที่ยังต้องการเรียนรู้หาคำตอบ รวมทั้งดำเนินการวางแผนสำรวจ สืบค้น บันทึก คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ จากการลงมือปฏิบัติที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนำมาผสมผสานกัน ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด ทั้งนี้มุ่งหวังให้เด็กเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจของเด็กเอง เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้น สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ที่ได้มาไม่จำเป็นต้องตรงกับตำรา แต่ครูผู้สอนจะสนับสนุนให้เด็กศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้และปรับปรุงความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์ อีกทั้งเด็กยังได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ เพื่อน ครู ส่งแวดล้อม ผู้ปกครอง โรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) บูรณาการด้วยสตีมศึกษา ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้อ ดังนี้

 

1. กำหนดสิ่งที่อยากค้นหา

เป็นการอภิปรายกลุ่มกำหนดประเด็นที่เด็กอยากรู้อยากค้นหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ครูคอยแนะนำช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และเป็นที่ปรึกษาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และช่วยกระตุ้นเด็กแต่ละคนให้มีในการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนศึกษามานำเสนอกับเพื่อน

 

2. รวมค้นคว้าหาความรู้

เป็นการศึกษานอกสถานที่ หรือการทำงานภาคสนาม เป็นกระบวนการที่สำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบโครงการ เด็กจะเรียนรู้ในเรื่องที่ตัวลังสนใจ ทำไม้เด็กมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเมื่อใด้จากการการพบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เด็กกำลัง ศึกษา ได้ลงมือปฏิบัติสืบค้นข้อมูลเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

3. ลองทำดูหนูทำได้

เป็นการนำเสนอประสบการณ์เดิม เด็กได้ทบทวนประสบการณ์เดิมในเรื่องที่สนใจ มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประสบการที่เหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อนออกมาในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเล่าเรื่องเขียนแผนภูมิใยแมงมุม การวาดภาพ การสร้างผลงานศิลปะ การแสดงบทบาทสมมุติ การทดลอง และการบูรณาการสะเต็มศึกษาแต่ละสาขา รวมทั้งการตั้งคำถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้และต้องการคำตอบเพิ่มเติม การสืบค้นงานโครงการเปิดกว้างให้ใช้แหล่งค้นคว้าข้อมูลอย่างหลากหลายตามหัวเรื่องที่สนใจ เด็กสามารถสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองของตนเอง หรือ บุคคลในครอบครัว สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การสนทนาจากหนังสือนิทาน VCD รูปภาพ ค้นหาความรู้จาก Internet ห้องสมุด เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เด็กในห้องเรียน

 

4. ช่วยกันอภิปรายสรุป

ช่วยกันสรุปผล สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับ

 

5. ร่วมกรุ๊ปจัดแสดง

เป็นการนำผลงานจากกระบวนการที่ค้นพบในสิ่งที่อยากเรียนรู้มาจัดแสดงผลงานนิทรรศการของเด็ก ซึ่งโรงเรียน กำหนดจัดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละภาคเรียน เด็กๆ และครูในแต่ละห้องจะร่วมกันคิดรูปแบบ ออกแบบการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เด็กๆ จะได้นำเสนอกระบวนการศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจ และผลงานที่ได้จากการเรียนรู้ต่อผู้อื่น

การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)

บูรณาการด้วยสตีมศึกษา (STEAM Education)

Project Approach

ดอกทานตะวัน

Project Approach

หุ่นยนต์ ดุ๊กดิ๊ก

Project Approach

มะพร้าว (Coconut)

Project Approach

ไม่อยากฟันผุต้องทำยังไง ?

Project Approach

กินอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรง

(โรคขาดสารอาหาร)

Project Approach

น้ำ คือ ชีวิต (Water is life)