หลักสูตรและแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

รูปแบบการเรียนการสอน

จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่าง มีความสุข ผสมผสานนวัตกรรมการเรียนรู้โดย

1. การใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning)
2. การพัฒนาพหุปัญญา (Multiple Intelligences)
3. การสอนแบบโครงการ (Project Approach)

จัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

การจัดประสบการณ์การเรียนนรู้

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เชื่อมั่นว่าช่วงปฐมวัยเป็นระยะที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนา และการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น โรงเรียนกำหนดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริงด้วยตนเองดังนี้

1. กิจกรรมการเคลื่อนไหว และจังหวะ

เป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ อย่างอิสระตามจังหวะของเพลง เครื่องเคาะจังหวะหรืออุปกรณ์ต่างๆ กิจกรรมนี้เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

เป็นกิจกรรมกลุ่ม เปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสฟัง พูดฝึกทักษะการคิด ทำให้เด็กได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง การปฏิบัติจริงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การคิด และการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

3. กิจกรรมสร้างสรรค์

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการคิดผ่านงานศิลปะ ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม เช่น วาดภาพด้วยสีเทียน สีน้ำ ตัดปะ ปั้นดินน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งเด็กสามารถเลือกกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจ และความต้องการของตน ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

4. กิจกรรมเสรี (เล่นตามมุม)

เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กเล่นภายในห้องเรียนโดยจัดเป็นมุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีสื่อ/อุปกรณ์อย่างหลากหลาย ทั้งของจริง และของจำลอง ให้เด็กได้เลือกเล่นอย่างอิสระตามความสนใจ ได้แก่ มุมบล็อก มุมบ้าน มุมหนังสือ มุมสัมผัส

5. กิจกรรมกลางแจ้ง

ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกาย ผ่านการเล่นหลากหลายแบบโดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย มีสุขนิสัยที่ดีใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนาม เกม กีฬา ฝึกให้เด็กรู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตาม รู้จักการปฏิบัติตามข้อตกลง หรือคำสั่งซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการเล่นอย่างอิสระ

6. เกมการศึกษา

เป็นกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการแบ่งปัน รอคอยการปฏิบัติตามข้อตกลงและยังเป็นการฝึกสังเกต จำแนกเปรียบเทียบพัฒนากระบวนการคิด และเกิดความคิดรวบยอด เช่น เกมจับคู่ เกมโดมิโน เกมเรียงลำดับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน นาฏศิลป์ Music English และว่ายน้ำ

หลักสูตร Intensive English Program (IEP)

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Intensive English Program (IEP) นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษาทุกวัน โดยเน้นด้านการปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบกับครูผู้สอนฝึกทักษะการฟัง การพูด และเพิ่มเติมทักษะการอ่าน การออกเสียงให้สอดคล้องกับตัวอักษร (Phonics)