กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ผอ.ธิติมา บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พบผู้ปกครอง แนะนำแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน ผู้ปกครองรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขใจกับการเรียนรู้…เริ่มที่ครูและพ่อแม่” จากวิทยากร รองศาสตราจารย์ พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์