ค่านิยมองค์กร ( CTAL )

Care

เอาใจใส่ ให้ความสำคัญ
กับพัฒนาการของเด็ก

Team

ทำงานเป็นทีม
มีความสุขในการทำงานร่วมกัน

Attribute

มีคุณลักษณะนิสัย
และคุณธรรมพื้นฐานที่ดีงาม

Learning

เรียนรู้ตลอดเวลา
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ที่ตั้ง
Location

หลักสูตรการเรียนการสอน
Curriculum

นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ
Project Approach

บุคลากรในโรงเรียน
Team

สิ่งอำนวยความสะดวก
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
Facilities

ความปลอดภัยในโรงเรียน
Safety school

กิจกรรม ( Activity )

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาหาร

ปฏิทินกิจกรรม

loading...

ความภาคภูมิใจของเรา